OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený zákazník,

v súlade s § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), Vám oznamujeme zákonom stanovené informácie, súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Spoločnosť LAMA energy a.s. – organizačná zložka so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 45 890 935 (ďalej len „LAMA energy“), spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ a zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre zákazníkov, a s tým súvisiaca jednoznačná identifikácia zákazníkov, správa a fakturácia zákazníkov za združenú dodávku plynu.

LAMA energy bude získavať a spracúvať osobné údaje v rozsahu v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté LAMA energy v zmluve o združených dodávkach zemného plynu, prípadne v telefonických hovoroch alebo v písomnej a elektronickej komunikácii medzi LAMA energy a príslušným zákazníkom.

Poskytnutie osobných údajov je zo strany zákazníkov dobrovoľné. LAMA energy získané osobné údaje zákazníkov ako dotknutých osôb nezverejňuje.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť v zmysle Zákona predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, konkrétne osobám zriaďovateľskej zahraničnej osoby LAMA energy so sídlom Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, Česká republika.

Na základe písomných zmlúv a v súlade so Zákonom, poverila spoločnosť LAMA energy získavaním a spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané manuálne, ako aj s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov a môžu byť sprístupnené sprostredkovateľom len v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel spracúvania.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 Zákona.