Proces dodávky zemného plynu

„Cesta“ zemného plynu od dodávateľa k odberateľovi

Liberalizácia trhu s plynom bola na Slovensku zahájená dňa  1. júla 2007. Každý zákazník – odberateľ plynu si môže podľa svojho uváženia vybrať z dodávateľov plynu, ktorí na trhu pôsobia, resp. môže dodávateľa plynu zmeniť. K zmene dodávateľa plynu môže dôjsť maximálne raz za dvanásť mesiacov.

V rámci dodávky plynu koncovému odberateľovi musí byť zabezpečená kooperácia mnohých procesov a súčinnosť viacerých subjektov.

DODÁVKA plynu je zabezpečená dodávateľom plynu, ktorý jedná so zákazníkmi, uzatvára s nimi zmluvu o združených dodávkach plynu, a teda im plyn predáva. Zabezpečuje pre zákazníka všetky služby a informácie súvisiace s dodávkou plynu. Dodávateľ plynu vystupuje ako obchodník, ktorý musí prvotne plyn nakúpiť. LAMA energy a.s. má výhodu najmä v tom, že ako jediný dodávateľ na Slovensku pokrývame zhruba 25 % dodávok plynu z vlastnej ťažby v Českej republike. Ďalších 50 % zabezpečujeme výhodnou kúpou plynu na energetickej burze v období, kedy je plyn najlacnejší.

DISTRIBÚCIA plynu priamo k zákazníkovi je realizovaná prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorým je spoločnosť SPP – distribúcia a.s. s monopolným postavením. SPP – distribúcia a.s. je majiteľom meradiel (plynomerov), ktoré zaznamenávajú množstvo odobraného plynu a  zabezpečuje všetky technické záležitosti týkajúce sa dodávky plynu ako je nové pripojenie, technické zmeny odberného plynového zariadenia pri rekonštrukcii a taktiež pravidelné vykonávanie odpočtov. Jednotlivé hodnoty odberu nahlasuje distribútor plynu dodávateľovi plynu. Na základe týchto hodnôt je zákazníkovi fakturovaný odber zemného plynu. Preto aj v prípade zmeny dodávateľa nie je potrebné robiť žiadne technické zmeny, keďže distribútor sa pre zákazníka nemení.

PREPRAVU plynu z medzinárodnej prepravnej siete do distribučnej siete v SR zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorým je spoločnosť eustream a.s.

V rámci SKLADOVANIA plynu v podzemných zásobníkoch je na slovenskom trhu najvýznamnejšou spoločnosť Nafta, a.s.